Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

Najzdolniejsi uczniowie przemyskich szkół mają możliwość ubiegania się o finansowe nagrody za swoje osiągnięcia, czyli Stypendia Prezydenta Miasta. W ten sposób samorząd nagradza młodych przemyślan za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach.

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie miasta Przemyśla, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

                – 5,6 w przypadku uczniów szkół podstawowych

                – 5,4  w przypadku szkół ponadpodstawowych,

  1. jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,
  2. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
  3. jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu artystycznego

Wnioski wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca.

Następnie wnioski, które spełniają ww. kryteria dyrektor szkoły składa do Prezydenta Miasta Przemyśla. Aktualne warunki naboru są co roku publikowane na stronie www.przemysl.pl